Vedtekter

UNIMA  NORGE

FORENING FOR FIGURTEATER

§ 1.   ORGANISASJONEN

UNIMA Norge er det norske senteret av den internasjonale organisasjonen UNIMA – UNion Internationale de la MArionnette. Foreningen følger derfor den internasjonale organisasjonens mål og vedtekter.

§ 2.   FORMÅL

Foreningen skal arbeide for å fremme interessen for, kunnskap om og utbredelsen av figurteater i Norge, både som kunstart og som virkemiddel i pedagogikk og terapi. Foreningen skal også bidra til å synliggjøre norsk figurteater utenlands og formidle gjestespill fra utlandet.

§ 3. MEDLEMSKAP

Foreningen er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som er åpen for alle figurteater-interesserte. Enkeltpersoner står som individuelle medlemmer og kan i tillegg representere sin organisasjon eller gruppe. Organisasjoner, institusjoner o.l. kan også stå som medlem, med samme rettigheter som enkeltmedlemmer. Foreningskontingenten fastsettes av årsmøtet.. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig innen 31.12. Utmeldelsen har da virkning fra og med 1.1. følgende år. Styre- og varamedlemmer fritas fra kontingentbetaling fra og med 01.01 året etter man er valgt inn, til og med 31.12 det året man går av som styremedlem.

§ 4.   ÅRSMØTET

Ordinært Årsmøte avholdes hvert år innen 15. juni. Innkallelse til Årsmøtet med saksliste skal sendes ut minimum fem uker før Årsmøtet. Årsregnskap samt øvrige saksdokumenter skal sendes til medlemmene senest tre uker før møtet. Årsregnskapet ledsages av styrets orientering om virksomheten i det passerte regnskapsåret.

Årsmøtet skal behandle:

  1. a. Årsregnskap
  2. b. Forslag til budsjett
  3. c. Valg av styre
  4. d. Valg av representanter til det internasjonale UNIMA-rådet
  5. e. Valg av revisor
  6. f. Valg av valgkomite – 3 medlemmer
  7. g. Innkomne forslag

Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet på Årsmøtet, må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent. Medlemmer som er forhindret fra å møte kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Fullmektigen må være medlem i foreningen. Stemmegivning på årsmøtet skal skje muntlig med mindre én person i forsamlingen ønsker skriftlig avstemming.

Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis styret finner det påkrevet, eller hvis styret har mottatt en skriftlig begjæring om slik innkallelse fra minst 1/10-del av foreningens medlemmer. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme regler som for vanlig årsmøte, dog slik at innkallelse kan finne sted med 14 dagers varsel.

§ 5.   STYRET

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder og minimum fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år ad gangen, dog slik at henholdsvis to og tre styremedlemmer stiller til valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år ad gangen. Styrets leder velges av årsmøtet for to år ad gangen. Styret konstituerer seg selv, oppnevner nestleder og de nødvendige komiteer og arbeidsutvalg. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelt stemme. Innkallelse med saksliste til styremøte skal så vidt mulig skje skriftlig med minst en ukes varsel, vedlagt nødvendige saksdokumenter. Styret engasjerer eller ansetter medarbeidere og foreslår til Årsmøtet styrehonorar til leder og styremedlemmer etter økonomisk evne.

§ 6.  VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, og velges av årsmøtet for to år av gangen. De tre medlemmene velges i ulike perioder for å sikre kontinuitet. Valgkomiteen skal, i henhold til øvrige vedtekter, legge frem innstilling til Årsmøtet om valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, rådsmedlemmer og kandidater til internasjonale verv. Valgkomiteen vedtar sin innstilling med alminnelig flertall. Valgkomiteen bør inngå dialog med de ansatte og det til en hver tid sittende styret.

§ 7.   KONGRESS OG UNIMA RÅD

Valg av representanter til kongress og internasjonalt råd gjøres hvert fjerde år. Representantene skal velges senest 9 måneder før rådet eller kongressen avholdes.

Representantene fra UNIMA Norge stemmes frem ved organisasjonens årsmøtet.

UNIMA Norge plikter å sende inn oppdatert medlemsliste og årsrapport til det internasjonale sentret innen 1.mars hvert år.

§ 8.  ÅND I HANSKE – TIDSKRIFT FOR FIGURTEATER

Foreningen utgir tidsskriftet Ånd i hanske – tidsskrift for figurteater med minimum to utgivelser per år, som sendes ut gratis til medlemmer av foreningen. Styret ansetter en redaktør for tidsskriftet og utarbeider retningslinjer som godkjennes av Årsmøtet. Styret i samarbeid med redaktør nedsetter et redaksjonsråd som skal være en rådgivende instans for redaktør og styret. Styret er ansvarlig utgiver og tidsskriftet redigeres i tråd med redaktørplakaten.

§ 9.  ENDRINGER

Endringer i foreningens vedtekter vedtas av Årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 10. OPPLØSNING AV FORENINGEN

Foreningen kan kun oppløses ved to påfølgende Årsmøter med 2/3 flertall.